+
  Nhân vật TOP Level
  1. Dkin Lv.138
  2. Selena Lv.136
  3. YuGi Lv.135
  4. Khanh Lv.134
  5. DaiKa Lv.132
  6. AnHoangg Lv.132
  7. Tryndamere Lv.131
  8. Aren Lv.131
  9. Jenna Lv.131
  10. Dkan Lv.131
  • Đao Khách
  • Kiếm Khách
  • Thương Khách
  • Đại Phu
  • Cung Thủ
  • Thích Khách
  • Cầm Sư
  • Hàn Bảo Quân
  • Đàm Hoa Liên