Hướng dẫn thăng chức

Hướng Dẫn thăng chức Bằng lệnh trong game hiepkhachvn.net


Bật cửa sổ chat trong game gõ lệnh như sau !!

!tc là thăng chức lần 1 lv 10

!tctp là thăng chức chính phái lv 35

!tccp là thăng chức tà phái lv 35

!tc3 là thăng chức lần 3 lv 30

!tc4 là thăng chức lần 4 lv 80

!tc5 là thăng chức lần 5 lv 100

!tt1 là thăng thiên 1 lv 115

!tt2 là thăng thiên 2 lv 120

!tt3 là thăng thiên 3 lv 130

!tt4 là thăng thiên 4 lv 140